Zápis do prvního ročníku šk. r. 2024/2025
publikováno: 09.03.2024

 

Přijímání k povinné školní docházce 2022/2023 bude probíhat dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně anebo v elektronické podobě.

Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy osobní datovou schránkou 

      ID schránky školy: pr7mqp4  

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

     zspesi@seznam.cz

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

     Základní škola Pěší 66/1, 712 00, Ostrav-Muglinov

− osobním podáním ve škole

   9. 4. a 10. 4. 2024 od 12: 00 do 17.30 hod

K zápisu dítěte do první třídy potřebujete:

NUTNÉ PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽIT !!!

žádost k přijetí k povinné školní docházce

- zápisový lístek

- doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte

- případně zprávy dětského lékaře nebo jiného odborného poradenského pracoviště (např. PPP, SPC, apod.)

Pro odklad školní docházky předložte u zápisu:

žádost o odklad povinné školní docházky

- doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

- doporučení odborného lékaře (dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost)

 

žádost a zápisový lístek zde:

žádost o odklad zde

více o zápise zde

ZÁPIS. logo docx.jpg