Nastavení cookies
Výchovný poradce

Výchovný poradce:   Mgr. Hana Kuřilová

Konzultační hodiny pro rok 2022 - 2023:

úterý 12.00 - 13.00


Jsme škola rodinného typu a takový je i náš přístup k Vašim dětem !!!
 

 Výchovný poradce – činnosti a kompetence


1. Volba povoláni
2. Péče o děti s vývojovými poruchami
3. Kázeňské přestupky
4. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu

1. Volba povolání
zjistit profesní zájem žáků
organizace exkurzí na SŠ, v podnicích, návštěv výstav a soutěží s tématikou volby povolání
seznámit žáky s možností volby povolání
besedy o studijních a učebních předmětech
informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
vyhodnotit přijímací řízení
 

Pro rodiče a žáky:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS )
Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

Základní údaje o Úřadu práce v Ostravě :
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Bieblova 6, Ostrava
Tel: 950 143 108, 950 143 109, 950 143 110
e-mail: ips1@ot.mpsv.cz
Dopravní spojení : tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 zastávka Hotelový dům Jindřich
2. Péče o děti s vývojovými poruchami
v spolupráce s PPP Ostrava, učiteli a rodiči
v sledovat materiály k dané tématice , navštěvovat semináře akce PPP
v individuální pohovory s žáky, rodiči
v poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
v spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti
v vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci
v soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC

 

Pro rodiče:

Diagnóza ADHD
ADHD je vývojová porucha, můžeme ji charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Projevuje se hlavně u dětí školního věku.

Charakteristické projevy dětí s danou poruchou:
- nesoustředěnost, roztržitost, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno kolem něho
- zvýšená pohyblivost a neklid, nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama, pošťuchuje se
- unáhlené reakce, vykřikování, skáče do řeči, ruší
- nepořádnost, potřebuje dohled, ztrácí věci, není pečlivé, nezapamatuje si

Chcete mu pomoci?
Tresty a výčitky nemají žádný smysl !!! Aby mohla pomáhat i škola, musí být ADHD diagnostikováno PPP

Jak pracovat s těmito dětmi?
- mít pochopení, trpělivost, klid – nedělá nám to naschvál
- každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady
- pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly
- volit činnosti na dobu 10- 15 minut, střídat s odpočinkem
- při práci mu dovolíme klečet, měnit polohy, může se projít
- musíme odstranit vše, co ho ruší, rozptyluje, s čím by si mohlo hrát
- zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky
- každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech
- hodnotit dosažené známky a výkony s ohledem na jeho možnosti, nesrovnávat s ostatními
- spolupracovat s učiteli
- stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole
- nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat

Chtěli byste se odbornou radu?
- obraťte se na Pedagogicko – psychologickou poradnu v Ostravě – Porubě, 17. listopadu,

 

Tel. 553810750 -1 -  PPP Ostrava - Poruba


http://www.ppp-ostrava.cz/
- také vám rád poskytne pomoc výchovný poradce ve škole nebo třídní učitel
- dítě s problematickým chováním by taktéž mělo projít lékařským vyšetřením, neboť tyto projevy mohou souviset s jeho zdravotním stavem

 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉHO VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

Pedagogicko psychologická poradna v Ostravě poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům a rodičům.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.

Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů.

Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra,klinického psychologa), doporučuje se vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.

Poskytované služby jsou bezplatné!!!

Pokud žák vyšetření absolvoval, musí si závěrečnou zprávu o vyšetření z PPP vyzvednout osobně na PPP ( zprávy nezasílají poštou ). Potom dle svého uvážení co nejdříve informovat třídního učitele, aby pedagogové mohli s žákem pracovat dle doporučení PPP.


Poskytnou vám tyto služby :
diagnostika specifických vývojových poruch učení – dysgrafie, dysortografie, dyslexie...
vystavení odborných podkladů pro integraci žáků se specifickými poruchami učení nebo pro specializovanou péči
pomoc při volbě další školy či povolání – testy na profesní orientaci
individuální náprava specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
skupinová náprava specifických poruch učení
individuální terapeutické vedení žáků s osobními problémy
poradenské nebo terapeutické vedení rodin problémových žáků
nácvik efektivního učení
poradenská intervence (včetně telefonické) klientům v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto klientům
aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
konzultace k výchovným a výukovým potížím dětí
konzultace k rodinné situaci
přednášková činnost (školní zralost, výchovné problémy)
rodinná terapie
pomoc při navazování kontaktů s jinými odborníky (klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped, krizové centrum, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, atd.)
 

Integrace žáka v základní škole

Na základě odborného posudku může být žák diagnostikován: s problémy učení nebo chování a na doporučení psychologa je zařazen mezi žáky integrované se speciálními vzdělávacími potřebami s individuálním vzdělávacím plánem (vyhláška MŠMT). Toto zařazení je platné po dobu dvou let, poté následuje kontrolní vyšetření, ke kterému je žák povinen se dostavit, pokud se tak nestane, prodloužení diagnózy zaniká, žák může být na základě odborného vyšetření pouze zohledněn .
 

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

- podléhá tzv. správnímu řízení, a proto při vyřizování má veškerá průvodní dokumentace jednací číslo
- zákonný zástupce si podá k řediteli školy tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)
- ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně vyrozuměn, zároveň se může zákonný zástupce v případě jakéhokoliv nesouhlasu v zákonné době odvolat
- žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP. IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným kompenzacím a změnám v individuálním přístupu k žákovi
- vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší, dále IVP podepisuje ředitel školy, třídní učitel a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu
- integrovaný žák bez IVP bude vzděláván tak, že při výuce budou brány na zřetel obecně platné zásady pro práci s integrovanými žáky, které jsou obsaženy v pokynech PPP

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme u našich žáků:
DYSFUNKCE - porucha funkční činnosti (např.d. mozková)- dysfunkční - nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci ...)
DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní
DYSKALKULIE - specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací
DYSLÁLIE - patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)
DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody - porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost
DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka
 
3. Kázeňské přestupky
v spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
v sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
v spolupracovat s PPP Ostrava, Policií ČR, odborem sociálně právní ochrany dětí
4. Pomoc žákům s potížemi osobního rázu
Přijít můžeš s čímkoli:

v nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
v všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
v všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
v bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
v máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
v děje se ti něco zlého?
v víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Nebo s jakýmkoli jiným problémem. Jsme otevřeni Vašim připomínkám, potřebám a nápadům!!

Těšíme se na  spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi!!!