Nastavení cookies
Historie školy

Historie Muglinova

Muglinov původně patřil k Těšínskému knížectví. První zmínka je v soupisu desátků vratislavského biskupství z doby kolem roku 1305. Název je odvozen snad od slova mogyla, pahorek. Ves byla zprvu v držení těšínských vévodů. V roce 1440 se stala součástí slezskoostravského a roku 1630 kunčičského panství. Roku 1714 byl Muglinov opět připojen k panství Slezská Ostrava, v jehož svazku setrval až do roku 1848. Pokusné vrty, prováděné v obci v polovině 19.stol., nebyly úspěšné. Přesto i tady postupně vznikala řada průmyslových podniků, např. cihelny a podnik na výrobu hliněného zboží. Velký význam měla rovněž těžba čediče – basaltu. Industrializace provázel výrazný demografický rozvoj Muglinova a čilý stavební ruch. Kromě soukromé zástavby zde byla vybudována i hornická kolonie pro zaměstnance jámy ,,Ida“. Roku 1849 byl Muglinov sloučen s Heřmanicemi a Hrušovem, od roku 1866 jen s Heřmanicemi, v roce 1890 se znovu stal samostatnou obcí. Součástí Ostravy je Muglinov od roku 1941.

Historie muglinovské základní školy

Představenstvo obce Muglinova v čele s prvním obecním starostou Emanuelem Žebrákem začalo uvažovat o stavbě školy již v roce 1894. Obec vstoupila v jednání se stavitelem Srnou z Moravské Ostravy, zednickým mistrem Holaněm ze Studénky a tesařským mistrem Valdrem taktéž z Moravské Ostravy. Krátce po těchto jednáních byly vykoupeny pozemky od místních občanů Jana Čecha, Františky Cholevové a Josefa Jurečka částkou 50 krejcarů za 1 sáh půdy.

Stavba pod vedením výše zmíněných stavebních mistrů vyrůstala velice svižně a již 5. září 1896 byla školní budova kolaudována. Celá stavba včetně školního zařízení přišla na 11.171 zlatých.

Pravidelné vyučování bylo ve škole zahájeno dne 21. září 1896. Prvním správcem školy se stal nadučitel z Vrbice Alois Bura. Z významných bývalých učitelů muglinovské školy je nutno vzpomenout historika Ervína Tenglera, člena zemské správní komise slezské Jana Kročka, pozdějšího ředitele měšťanské školy ve Slezské Ostravě Andělína Karlického či pozdějšího přednostu železniční stanice Moravská Ostrava J.Štýbara.
 
Charakteristika školy

 Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace je menší základní školou rodinného typu s pozitivním vnitřním klimatem a estetickými interiéry školních budov. Sdružuje základní školu, školní družinu a školní výdejnu stravy.

Základní škola Pěší je klasickou základní školou, která zabezpečuje komplexní výuku žáků, plnících povinnou školní docházku. Cílovým produktem práce pedagogických pracovníků školy je žák vybavený širokým spektrem informací, poznatků, návyků, dovedností a schopností (souhrnně klíčových kompetencí), které může po přechodu do systému středního školství dle individuálních dispozic dále rozvíjet.

Základním rysem školy je její rodinný charakter. Úzká spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci je jedním ze stěžejních znaků. Další prioritou je snaha o individuální přístup k žákům. Škola je založena na velmi dobré propojenosti mezi pedagogy – žáky – zákonnými zástupci. Jedním z cílů je, aby škola sloužila jako místo k setkávání zákonných zástupců a dětí. Proto se škola snaží pořádat různé kulturní, společenské a sportovní akce.