Nastavení cookies
Speciální pedagog

Mgr. Ivánková Klára - Speciální pedagog

Konzultační hodiny:
Kdykoliv po předchozí domluvě.

 

Kontakt: klara.ivankova@zspesi.cz

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Konkrétně to znamená:

-  Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a navržení jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

- Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory, doporučení návštěvy jiného odborného pracoviště, např. logopedie, PPP, SPC a další.

- Spolupráce a konzultace s Pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem (SPC).

- Realizace intervenčních činností: individuální práce se žákem, spolupráce s učiteli při vytvoření Individuálních vzdělávacích plánů nebo Plánu pedagogické podpory, poradenské a konzultační služby pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy školy, speciálně pedagogické a výchovně vzdělávací činnosti se skupinou žáků, atd.

- Metodické a koordinační činnosti: příprava a průběžná úprava podmínek pro společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy, spolupráce se školskými poradenskými pracovníky (psycholog, výchovný poradce apod) i dalšími pedagogickými pracovníky, metodické vedení asistentů pedagoga, spolupráce s jinými odbornými pracovišti ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Reedukace s žáky.