Nastavení cookies
ZÁPIS

Termín zápisu do 1. tříd:

9. - 10. dubna 2024 (12 - 17 hod.)

zápis dětí narozených 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

 

 

 

Přednosti naší školy:

 • malá škola rodinného typu
 • příjemné a bezpečné vnitřní klima
 • vybavení učeben moderní výpočetní a audiovizuální technikou
 • výuka angličtiny od 1. ročníku
 • pestrá zájmová činnost
 • lyžařské a turistické kurzy, školy v přírodě
 • výborné výsledky u přijímacích řízení na středních školách
 • zaměření na cizí jazyky (angličtina, němčina, španělština)
 • široká škála akcí pro děti a rodiče
 • kvalitní, zkušený a spravedlivý pedagogický sbor
 • zázemí pro sportovní aktivity
Zahájení_šk.roku.jpg
Zápis do 1. tříd ZŠ

Ve školním roce 2024/2025 otevře škola z důvodu prostorové kapacity maximálně dvě první třídy.

Škola maximálně přijme 60 žáků.

 

Kritéria zápisu:

Jestliže počet dětí u zápisu nepřesáhne maximální možný počet, který je schopna škola přijmout, budou přijaty všechny děti bez uplatňování jakýchkoliv kritérií.


Kritéria, která budou uplatňována při rozhodování o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky při nedostatečné kapacitě školy:

1. Trvalý pobyt ve školském obvodu

V návaznosti na ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání budou v případě většího počtu žáků, než je škola schopna přijmout, přednostně přijímání žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Pokud se k zápisu dostaví více než 60 dětí, budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.

2. Odklad povinné školní docházky

Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je škola schopna přijmout, budou přednostně přijímány dětí s odkladem školní docházky z předešlého roku. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium.

3. Přítomnost sourozence ve škole

Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty dětí, které mají ve škole staršího sourozence.

4. Losování

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.


Forma zápisu: 

Podáním žádosti k přijetí k povinné školní docházce a zápisového lístku ve stanoveném termínu

Způsob podáním žádost:

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

K zápisu dítěte do první třídy potřebujete:

NUTNÉ PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽIT !!!

- doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte

- případně zprávy dětského lékaře nebo jiného odborného poradenského pracoviště (např. PPP, SPC, apod.)

Pro odklad školní docházky předložte u zápisu:

- žádost o odklad povinné školní docházky

- doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

- doporučení odborného lékaře (dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost)

 

Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Obsah:

1. Termín a místo zápisu

2. Věk dítěte

3. Práva a povinnosti rodičů

4. Spádové obvody škol

5. Odklad povinné školní docházky

6. Cizinci a povinná školní docházka

7. Rozhodování ředitele školy
 

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání probíhá dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon,

vždy ve dnech 1. až 30. dubna příslušného roku. Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.

Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
 

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).


3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je kapacita školy.
 

4. Spádový obvod školy

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je kapacita školy. Spádovým obvodem ZŠ Pěší je území městského obvodu Slezská Ostrava.


5. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.
 

6. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i  občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza,  (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).


7. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.


Mgr. Kamil Tabášek

ředitel školy