Nastavení cookies
Školní řád

vypracoval Mgr. Kamil Tabášek
Školní rok 2019/2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.

A. Práva žáků

Každý žák má právo:

1) na vzdělání a školské služby včetně služby školského poradenského zařízení ve smyslu zákona č.561/2004Sb.(školský zákon)

2) na rozvoj své osobnosti dle svého nadání, rozumových a fyzických schopností

3) žák má právo být chráněn před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Každý žák má právo na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné podpory ve dříve uvedených oblastech.

4) na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

5) vyjadřovat se k rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost s přihlédnutím na žákův věk, osobnost a jeho věk

6) vyjádřit slušnou formou svůj osobní názor

7) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

8) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

9) vznášet dotazy týkající se učiva a žádat o pomoc a radu (i mimo vyučovací hodinu po dohodě s vyučujícím); jedná-li se o žáka, který se nebyl přítomen ve výuce z důvodu nemoci, požadovat na vyučujícím vysvětlení probraného učiva; vyučující je povinen žákovi učivo vysvětlit

10) předložit své připomínky k provozu školy prostřednictvím třídního učitele, nebo přímo vedení školy

11) požádat o pomoc nebo radu třídního učitele nebo jiného učitele, výchovného poradce či školního metodika prevence v případě, že se cítí z jakéhokoliv důvodu v nesnázích, nebo má

konkrétní problém

 

B. Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

1) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

2) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

3) zúčastnit se výuky podle rozvrhu

4) na vyučování přicházet včas

5) mít připraveny pomůcky na hodinu, včetně žákovské knížky (deníčku); na vyžádání pedagogického pracovníka ji předložit

6) plnit pokyny všech zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

7) chránit majetek školy a nepoškozovat jej

8) neprodleně ohlásit pedagogickým pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování nebo kdy je žák svědkem při takové situaci

9) se ve vyučování chovat dle platného školního řádu- v případě, kdy se žák chová způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, škola může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat.

10)své názory a mínění vyjadřovat vždy slušným způsobem (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy i spolužákům se vždy považují za závažné porušení školního řádu

11)přezouvat se a dbát osobní hygienu

Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků nebo jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou lékařskou péči a uvědomit o tom zákonného zástupce.

V případě protiprávního jednání žáka (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, trestné činy) plní škola neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálně-právní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého dítěte.

C. Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo:

1) na svobodnou volbu školy pro své dítě

2) na informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

3) seznámit se s výroční zprávou školy

4) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

5) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení

6) volit a být voleni do školské rady

7)požádat o přezkoušení nebo komisionální zkoušení žáka

8)vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka

D. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má povinnost:

1) zajistit, aby žák řádně docházel do školy,

2) řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

3) osobně žáka přihlásit či odhlásit ze školy (dle tiskopisů školy)

4) vykonávat svou rodičovskou povinnost v souladu se zájmy dítěte,

5) na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce či třídního učitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka,

6) neprodleně hlásit TU všechny důležité změny v osobních údajích (změny bydliště, kontaktních tel. čísel, zdravotní pojišťovny apod.)

9) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. Rovněž jsou povinni aktualizovat JPP žáka. Jsou povinni informovat školu o užívání léků, které mají vliv na schopnost řádného vzdělávání žáka.

10) v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) nebo jiného infekčního onemocnění u žáka, okamžitě nahlásit výskyt třídnímu učiteli a zabezpečit ošetření žáka. Žák může nastoupit do školy až po úplném odstranění výskytu pedikulózy nebo jiného infekčního onemocnění.

11) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování - nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci žáka škole oznámit nejpozději třetí pracovní den nepřítomnosti a to písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák nejpozději třetí den po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Při podezření na bezdůvodnou absenci a tedy o záškoláctví si může třídní učitel vyžádat potvrzení lékaře. Neomluvená absence včetně svévolného opuštění školního objektu v době vyučování je kvalifikováno jako porušení Školního řádu a je řešeno podle Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Za svévolné opuštění školy se také považuje nedostavení se na odpolední vyučování bez písemné omluvy předem. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nejnutnějším případě.

12)v případě nutnosti medikace žáka v průběhu vyučování, pobytu žáka ve školní družině a na akcích školy písemnou formou požádat ředitele školy o možnost podávání léků. Ten může vyslovit souhlas, a to pouze na základě zprávy odborného lékaře, která přesně popisuje dávkování léků a jejíž kopie je součástí dohody-zmocnění příslušného pedagogického pracovníka. Zmocněnec nepřebírá odpovědnost za neoznámení změn v medikaci, za nedodání léků, za nepodávání léků v případě dlouhodobého zástupu jiného než pověřeného pedagoga

13) zákonný zástupce předem žádá o uvolnění žáka z vyučování na určitou dobu. Z jedné hodiny

uvolňuje příslušný vyučující, do 2 dnů uvolňuje třídní učitel, 3 dny a více ředitel školy. Zákonný zástupce žádá o toto uvolnění písemně ředitele školy.

14) zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky jiným způsobem /zahraničí/, oznámit adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí,

15) neprodleně informovat školu, zda je žák ve střídavé péči zákonných zástupců či došlo ke změnám v rodičovských právech,

16) zákonný zástupce informuje TU nebo vedení školy o nepřítomnosti ve výuce v důsledku školního úrazu.

V průběhu školního roku může dojít z organizačních nebo technických důvodů k ukončení výuky dřív, než je dáno rozvrhem. Pokud tato situace nastane, přebírá zákonný zástupce zodpovědnost za dítě. Toto ustanovení platí po celý školní rok. Veškeré změny budou oznámeny v ŽK nejpozději den předem. Pokud žák nemá v ŽK dřívější ukončení výuky zapsáno nebo podepsáno zákonným zástupcem musí po dobu stanovenou řádným rozvrhem setrvat v jiné třídě nebo ve školní družině

V případě neplnění povinností ze strany zákonných zástupců má škola povinnost spolupracovat s orgány sociálně – právní ochrany dítěte, a to zejména v případech dětí, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající také v tom, že zanedbávají školní docházku, dětí, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

Dále pak je povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti nasvědčující tomu, že jde o děti vyžadující sociálně – právní ochranu, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.

Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.

E. Pravidla chování žáků ve škole a při mimoškolních činnostech

1) Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém počínání mají mít na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni dodržovat zásady slušného chování.

2) Pro vstup do školy a k odchodu ze školy používají vchod pro žáky, řídí se časovým režimem otvírání. Žák je povinen v době příchodu po 8:00 hod. zazvonit na zvonek sekretariát a nahlásit své jméno, příjmení, třídu a důvod pozdního příchodu, popř. nahlásit svůj pozdní příchod, kde bude zapsán do Sešitu pozdních příchodů. Při odchodu a pozdním příchodu za sebou každý žák zavře dveře.

3) Přestávky využívají žáci k přípravě na vyučování, k osvěžení a odpočinku. O přestávkách se žáci mohou pohybovat po chodbě, kde mají svou třídu, nezdržují se na chodbách, na schodištích a v šatnách, do učeben přechází celá třída (skupina) najednou, a to těsně před zazvoněním a to za doprovodu vyučující. Účastníci zájmových kroužků a volitelných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách (v šatně, popř. před třídou) jen s vyučujícím.

4) Žáci nenosí do školy vyšší finanční hotovost, žádné hodnotné věci a předměty z drahého kovu, protože škola v případě ztráty či poškození za ně nebere odpovědnost. Žák si za cenné věci zodpovídá sám, ukládá je na místech pod vlastním dohledem. V nutných případech je předá k úschově pedagogickému pracovníkovi nebo požádá o úschovu do školního trezoru. Šatní skříňky slouží k odkládání svrchního oděvu a obuvi po dobu vyučování, jež je dána rozvrhem.

5) Do ředitelny a kabinetů smějí žáci vstupovat pouze na vyzvání. Do ředitelny mají žáci přístup, kdykoliv potřebují něco naléhavého sdělit řediteli školy. Žáci mají právo požádat slušně ředitele školy či učitele o bližší vysvětlení problému, kterému nerozuměli, ať se týká vyučování nebo běžného chodu školy.


Žák:

1) dodržuje pravidla chování mezi žákem a dospělým (vedení školy, učitelé, správní zaměstnanci, návštěvy a ostatní). K těmto lidem se chová vždy slušně a zdvořile, neužívá vulgární výrazy ani v jejich blízkosti ani vůči nim, nešíří o nich pomluvy, nezesměšňuje je. Ve škole a při akcích školy oslovuje pedagogické pracovníky „pane učiteli“, „paní učitelko“, „paní vychovatelko“, zdraví je slovy „dobrý den“ a „na shledanou“, vyká jim,

2) dodržuje komunikační pravidla mezi žáky - chová se přátelsky ke svým spolužákům, je ohleduplný, neužívá vulgární mluvu, nezesměšňuje, neponižuje, neubližuje fyzicky ani psychicky apod., nevyjadřuje se hrubě (projevy vulgárnosti budou důsledně trestány), odmítá projevy diskriminace k menšinám a cizincům,

3) chrání zdraví své i svých spolužáků ve škole i mimo ni; dojde-li ve škole k

úrazu, ihned tuto skutečnost hlásí vyučujícímu, o přestávce učiteli, který má dozor, nebo třídnímu učiteli,

4) šetří školní zařízení a všechen majetek a chrání je; zodpovídá za svěřené pracovní místo a pomůcky,

5) odpovídá za své chování i na školních akcích mimo budovu školy. Školu náležitým chováním reprezentuje na veřejnosti. Mimo vyučování, včetně volných dnů a prázdnin, dodržuje pravidla slušného chování.

6) mimo školní budovu dbá na bezpečnost silničního provozu, dodržuje dopravní předpisy,


Žákům je zakázáno:

1) užívat návykové látky: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování ve škole a na akcích pořádaných školou, nesmějí s nimi manipulovat (přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání atd.), vstupovat do školy pod vlivem omamných a psychotropních látek.

2) přinášet, distribuovat a užívat cigarety a elektronické cigarety, alkohol a veškeré omamné a psychotropní látky a manipulovat s předměty vztahujícími se ke kouření v budově a okolí školy a na akcích pořádaných školou,

3) zacházet s otevřeným ohněm

4) nosit do školy a na další akce elektroniku, nepřiměřené obnosy peněz, zvířata, předměty, které nesouvisejí s výukou a rovněž předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost (výbušniny, chemikálie, zbraně, střelivo nebo pyrotechniku, bodné a sečné předměty, injekční stříkačky apod.), dotýkat se pohozených injekčních setů; v případě nálezu injekčních setů v areálu školy oznámí bezprostředně tuto skutečnost vedení školy,

5) je zakázána jakákoliv forma šikany, ponižování a tělesné ubližování, v prostorách a celém areálu školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno úmyslné, nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana, pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následné šíření, zejména pořizování a posílání nahrávek, fotek, SMS, MMS a e-mailových zpráv, výhružné telefonáty, vytváření webových stránek s cílem zesměšnit oběť apod., zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu.

6) formy rizikového chování žáků budou řešeny dle Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

7) používat a manipulovat s elektrickými zásuvkami, nabíječkami mobilních telefonů, s interaktivní tabulí, dataprojektorem a didaktickou technikou, se žaluziemi a okny manipulují pouze určení žáci. Je přísně zakázáno vylézání a vyklánění se z oken, sedání na parapety a topení, a vyhazování různých předmětů z oken; opatrnosti dbají žáci u všech dveří učeben, které se otevírají do chodby.

8) používat v době vyučovacích hodin mobilní telefony, MP3 přehrávače, iPady a ostatní technologie, které nesouvisí s výukou; žáci je mají vypnuty a uschovány v osobních taškách; mobilní telefon může žák ve škole použít jen se souhlasem vyučujícího ve výjimečných případech např. kontakt se zákonným zástupcem

9) v prostorách školy pořizovat pomocí záznamových zařízení jakékoliv zvukové a obrazové záznamy, na akcích pořádaných školou je toto řešeno dle dané situace a podle rozhodnutí vyučujícího. V případě porušení zákazu bude zařízení žákovi odebráno a vráceno po ukončení vyučování zákonným zástupcům žáka.


Žáci jsou povinni dodržovat následující pravidla:

1) od 7:40 hod. přicházejí žáci šatnami, kde si odloží oděv, přezují se (pokud je šatna vybavena skříňkami na boty, je žák povinen si je uložit do skříňky a skříňku uzamknout) a poté odcházejí do tříd; nejpozději však v 7:50; v případě nedodržení tohoto pravidla se jedná o pozdní příchod, který je považován za porušení školního řádu (v případě opakovaných pozdních příchodů)

2) žák chodí do školy upravený, do příslušných předmětů (TV, PČ) nosí předepsaný oděv, obuv

3) pokud žák nepřijde na mimoškolní akci včas, dostaví se k vedení školy a je umístěn do náhradní třídy

4) žáci, kteří přijdou do školy v průběhu vyučování, uloží si své věci do třídy a o následující přestávce je odnesou do šatny (netýká se žáků, kteří mají šatní skříňky)

5) žák se přezouvá hned po příchodu do budovy v šatně nebo vestibulu, zapomene-li přezůvky, může si na nohou ponechat venkovní obuv pouze po domluvě s třídním učitelem (očištění obuvi); nesmí nosit obuv s tmavou podrážkou;

6) je o přestávce povinen chovat se ukázněně, neničí zařízení školy a zdržuje se ve vyhrazeném prostoru (třída, poschodí),

7) žák má povinnost si doplnit a doučit se zameškané učivo a splnit další povinnosti, které vznikly v době jeho nepřítomnosti.

8) do dělených hodin, odborných učeben, TV přicházejí žáci dle pokynu vyučujícího a řídí se řády těchto učeben

9) po zvonění sedí žáci na svých místech a mají vše připraveno pro vyučování; uzavřené aktovky (brašny) pověsí na věšáky lavic, případně postaví k lavici mimo uličku tak, aby nepřekážely

10) zapomněl-li žák nějakou školní potřebu do vyučování, řádně se omluví vyučujícímu na začátku vyučovací hodiny, v případě zapomenutí ŽK se žák omlouvá na začátku první vyučovací hodiny a bude zapsán do třídní knihy

11) bez dovolení učitele nesmějí žáci v době vyučování ani o přestávkách vycházet ze školní budovy

12) žáci po skončení vyučování ukládají židle na lavice, pokud probíhá v konkrétní třídě nebo učebně poslední vyučovací hodina, a přesouvají se na následující vyučovací hodinu nebo odcházejí v doprovodu učitele do šatny

13) ve školní jídelně (dále jen „ŠJ“) se žáci řídí Řádem ŠJ a pokyny dohlížejících učitelů; zachovávají všechna pravidla kulturního stravování

F. Způsob komunikace se zákonnými zástupci

Způsob komunikace se zákonnými zástupci a žáky probíhá těmito způsoby:

⦁ třídní schůzky, konzultace o prospěchu a chování, mimořádné konzultace a výchovné komise

⦁ žákovské knížky

⦁ třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, ostatní vyučující

⦁ individuální pohovory


Výsledky jednání jsou zapsány a stvrzeny podpisy účastníků v příslušné dokumentaci. Tato dokumentace je zakládána.

G. Vycházky, exkurze
O konání akcí je žák a zákonný zástupce předem informován. Pokud je třeba finanční zajištění, je to s vědomím zákonných zástupců. Žák jedná podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti chování ve škole i mimo školu (žáci jsou poučeni na začátku školního roku třídním učitelem dle pokynů ředitele školy a před konáním exkurze vyučujícím).
H. Mimoškolní akce žáků

1) Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (vyhláška č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů aj.). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví, pojištění.

2) U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.

I. Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole

1) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Veškeré omluvenky jsou v žákovské knížce. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutných případech. Rodiče žáků s déle trvajícími zdravotními problémy se dohodnou s ředitelem školy na formě pomoci.

2) Žák se omlouvá předem z vyučování, je-li mu známo, že z vážných důvodů bude chybět:

a) na 1 vyučovací hodinu omlouvá vyučující učitel, s vědomím třídního učitele

b) na 1- 2 dní omlouvá třídní učitel

c) na 3 a více dní omlouvá ředitel školy, žák předloží omluvenku třídnímu učiteli.

3) Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce žáka povinen omluvit ho třídnímu učiteli neprodleně, nejpozději do třech dnů (osobně, e-mailem nebo telefonicky). Omluvenku zapsanou v ŽK od zákonných zástupců nebo lékaře přinese žák nejpozději do 3 dnů po ukončení nepřítomnosti a předá ji třídnímu učiteli.

4) V nutných případech odchází žák ze školy v průběhu vyučování pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců (jméno žáka, datum, čas odchodu, důvod). V žádosti musí být uvedeno, že zákonný zástupce žáka přebírá plnou zodpovědnost za dítě po opuštění budovy školy a přerušení vzdělávání. Uvolnění z výuky je jen na dobu nezbytně nutnou, žák se poté vrací zpět do vyučování, pokud probíhá.

5) Zákonný zástupce informuje TU nebo vedení školy o nepřítomnosti ve výuce v důsledku školního úrazu.

6) Pokud je žákovi během vyučování nevolno, musí ho převzít zákonný zástupce osobně.

7) Ve výjimečných případech může třídní učitel po domluvě se zákonnými zástupci a vedením školy vyžadovat omluvenku pouze od lékaře. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem v případě, že nepřítomnost přesáhne 3 dny školního vyučování. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (zejména v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení lékaře i při nepřítomnosti kratší než 3 dny. Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti žáka ke vzdělávání, pokud jde o součást poskytované léčebné péče, nelze poskytnout dodatečně bez poskytnutí léčebné péče. V případech důvodného podezření na zanedbávání školní docházky se považuje požadavek na předložení kopií zdravotnické dokumentace ze strany školy za oprávněný.

8) Pokud se žák nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než 2 měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovení vzdělávání podmínky. Doba absence je sčítána za pololetí.

J. Náhrady škod

1) Způsobí-li žák vědomě nějakou škodu škole nebo jiné osobě, jsou zákonní zástupci žáka nebo žák povinni škodu nahradit uvedením do původního stavu (oprava, zakoupení nové věci, finanční vyrovnání).

2) Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dohled, nebo třídnímu učiteli.

3) Maximální finanční hranice při ztrátě žákovy věci ve škole je dána prokázanou cenou při koupi věci a s ohledem na stáří věci. Je nutné taktéž posoudit, zda poškozený žák neporušil své povinnosti, tedy zda neporušil školní řád.

K. Žákovské služby a její povinnosti

1) služba ve třídě se řídí pokyny třídního učitele (třídní kniha, mazání tabule apod.)

2) šatnář přichází do šatny v 7:40 hod. a zůstává zde až do 7:55 hod., kdy šatnu uzamkne

3) po vyučování odchází šatnář do šatny před ostatními žáky třídy, odemyká šatnu

II. Provoz školy a její vnitřní režim

Režim dne

⦁ škola je otevřena od 5:30 hod. pro nástup do ranní školní družiny

⦁ pro žáky nenavštěvující ŠD se škola otevírá v 7:40 hod. (tj. 20 min. před zahájením vyučování), prostor šaten žáci opouštějí hned po přezutí a odložení věcí, nejpozději však v 7:50 hod. a šatna je uzamčena šatnářem 7:55 hod

dopolední vyučování je zahájeno v 8:00 a končí v 13:30, realizuje se na I. i II. Stupni dle následujícího časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

pořadí vyučovací hodiny časové rozpětí

7:00 – 7:45

1. vyučovací hodina 8:00 – 8:45

2. vyučovací hodina 8:55 – 9:40

3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45

4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40

5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35

6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30

Ve dnech odpoledního vyučování, které probíhá pouze v 6. až 9. ročníku, se respektuje ustanovení § 1 odst. vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které říká, že mezi dopoledním a odpoledním vyučováním musí mít žáci nejméně 30 min. přestávku.

zařazení přestávky délka trvání přestávky (min.)

mezi 1. a 2. vyuč. hod. (8:45 – 8:55) 10 min.

mezi 2. a 3. vyuč. hod. (9:40 – 10:00) 20 min.

mezi 3. a 4. vyuč. hod. (10:45 – 10:55) 10 min.

mezi 4. a 5. vyuč. hod. (11:40 – 11:50) 10 min.

mezi 5. a 6. vyuč. hod. (12:35 – 12:45) 10 min.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a prevence rizikového chování u žáků

A. Zajištění bezpečnosti a úrazové prevence

Pro zajištění bezpečnosti a úrazové prevence jsou žáci povinni:

1) dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu,

2) používat zdravotně vhodné přezůvky,

3) v hodinách TV a pracovních činností odložit na určené místo veškeré ozdobné a jiné předměty (např. náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj.), přičemž jsou o těchto skutečnostech řádně poučeni.

 

B. Ohlášení závažných skutečností

Žák hlásí:

1) každý úraz třídnímu učiteli, dozírajícímu učiteli nebo některému zaměstnanci školy

2) každé poškození nářadí nebo závadu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo školníkovi

3) ztrátu osobní věci okamžitě vyučujícímu nebo třídnímu učiteli; nalezené věci se odevzdávají vyučujícímu, do kanceláře školy

 

C. Zásady hygieny a bezpečnosti

1) vlastní nápoje žáci nosí v nerozbitných lahvích

2) větrání se provádí dle pokynů vyučujících

3) žákům je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví žáků; všichni žáci jsou povinni své zdraví a zdraví spolužáků chránit

4) do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků nebo jejich zdraví a způsobit úraz

5) všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi

6) školní chodby nejsou určeny ke sportování ani míčovým hrám; žáci se nemohou pohybovat po škole bez přezůvek

7) každý úraz musí žáci ihned ohlásit třídnímu učiteli, dozírajícímu učiteli nebo některému zaměstnanci školy

8) při přesunu žáků mimo svou třídu, kdy věci žáků v ní zůstávají, zabezpečí třídu uzamknutím vyučující nebo zástupce třídy

9) do šaten u tělocvičny odcházejí žáci 5 min. před začátkem vyučovací hodiny, do ostatních učeben 2 min. před začátkem vyučovací hodiny

10) pro provoz ŠD, odborných učeben a tělocvičen platí provozní řády, které schvaluje ředitelství školy

 

D. Prevence rizikového chování u žáků

Žák má

1) možnost řešit své problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, vedením školy, s každým pedagogickým zaměstnancem

2) povinnost ohlásit každé podezření na ubližování spolužákům

3) povinnost účastnit se preventivních besed (může být zajištěna externí organizací), programů, dotazníkových šetření a anket

Škola

1) je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky

2) distribuce a šíření OPL je v České republice zakázána, škola je povinna takový trestný čin překazit a oznámit věc policejnímu orgánu

 

E. Podmínky zajištění

1) o zdraví žáků, o zdravé prostředí a odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy i ostatní podmínky vývoje školní mládeže pečují třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci a vychovatelky; rovněž dbají na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami

2) pro organizaci a výkon dohledu platí vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a metodický pokyn 37014/2005 – 25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

3) pro prevenci rizikového chování u žáků je vypracován Minimální preventivní program

4) v případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, trestné činy) splní škola neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálně-právní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého dítěte

IV. Ochrana majetku a zacházení s ním

1) v areálu školy platí přísný zákaz manipulovat se školním zařízením včetně oken a žaluzií, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz; platí pro všechny prostory školy

2) je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením školy

3) žák odpovídá za pořádek a čistotu na svém místě, udržuje v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou (i učebnice), a nepoškozuje je; přičemž za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude požadována po zákonném zástupci odpovídající náhrada

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A. Obecné zásady hodnocení

1) pravidla jsou zpracována v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, včetně její aktualizace č.256/2012Sb.

2) základem každého hodnocení je zpětná vazba tj. co se žák naučil, co zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále

3) hodnocení by mělo vést k objektivnímu vyjádření

4) při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňujeme přiměřenou náročnost

5) při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků a k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

 

B. Kritéria pro hodnocení

Při hodnocení se uplatňují následující kritéria:

1) zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka

2) schopnost řešit problémové situace

3) úroveň komunikačních dovedností

4) schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem

5) změny v chování, postojích a dovednostech

6) míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje

7) používání získaných kompetencí v dalším vzdělávání

 

C. Podklady pro klasifikaci, formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

1) soustavné diagnostické pozorování žáka, sledování jeho výkonů a jeho připravenosti na vyučování

2) písemné práce (slohové práce, testy, diktáty, cvičení, tematické práce …)

3) ústní zkoušení a mluvený projev (úroveň vystupování a komunikace, prezentace, referáty)

4) zkoušky praktické, pohybové

5) výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce…

6) úprava sešitů, samostatné aktivity (iniciativa, píle, účast v soutěžích, samostatná tvořivost…), domácí úkoly

7) modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky

8) práce s výukovými programy PC, tvorba žákovských prezentací

9) projektové a skupinové práce

10) projektové dny (ročníkové, celoškolní)

 

D. Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikačními stupni

1) pro celkové hodnocení používáme klasifikační stupně, pouze u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používáme na žádost zákonných zástupců a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) ve druhém až pátém stupni podpůrných opatření slovní hodnocení.

2) klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

3) prospěch žáka je v jednotlivých vyučovacích předmětech klasifikován stupni:


1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

1) na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, přihlíží se k systematičnosti v práci žáka; stupeň prospěchu k pololetí se nestanovuje na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období

2) do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivosti žáka

3) hodnocení probíhá průběžně během celého časového období (pololetí) a výsledná klasifikace je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů

4) zhorší-li se výrazně prospěch žáka v průběhu klasifikačního období, je nutno informovat zákonné zástupce a konzultovat s nimi daný problém

5) klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo,

6) písemné práce z učiva za delší časové období (čtvrtletní, pololetní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu; takové práce oznámí vyučující žákům s časovým předstihem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy

7) případy zaostávání žáka v učení a nedostatky v jeho chování se projednají na pedagogické radě

8) třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů

9) v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě

10) obecná pravidla pro hodnocení jsou součástí ŠVP

 

E. Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu a možnosti jeho úspěchů. Učitel vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sám sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Sebehodnocení probíhá nejčastěji ústní formou.

Učitel a žák společně na konci klasifikačního období hodnotí průběh a výsledek výkonu.

 

F. Hodnocení a klasifikace

a) v předmětech s převahou naukového zaměření


Stupeň 1 (výborný)

Žák:

1) ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe souvislosti a vztahy mezi nimi

2) samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí

3) myslí logicky správně; zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost

4) jeho ústní a písemný projev je věcně správný, přesný a výstižný

5) grafický projev je estetický

6) výsledky jeho činností jsou kvalitní

7) projevuje aktivně zájem o vyučovací předmět

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák:

1) samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí

2) myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost

3) kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků a vcelku vyrovnaná

4) ústní a písemný projev je s menšími nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

5) grafický projev je estetický, bez větších nepřesností

6) je schopen samostatně nebo s dílčí pomocí pracovat s vhodnými texty

7) projevuje zájem o vyučovací předmět

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák:

1) si osvojil bez podstatných mezer uceleně, přesně a úplně požadované poznatky, fakta, definice a zákonitosti

2) dovede podstatnější nepřesnosti a chyby korigovat s pomocí učitele

3) v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb

4) jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logickém myšlení se vyskytují chyby

5) v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

6) jeho grafický projev je méně estetický a má nedostatky

8) v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky

9) je schopen pracovat podle návodu učitele

10) je málo aktivní ve vyučovacím předmětu

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák:

1) má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery

2) v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby

3) při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný

4) závažné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit

5) v logickém myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé

6) jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

7) jeho grafický projev je málo estetický

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák:

1) požadované poznatky si neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery

2) v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby

3) při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele

4) neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky

5) v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti

6) kvalita výsledků jeho činností a grafický projev mají vážné nedostatky

7) závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele

8) nedovede samostatně pracovat

9) neprojevuje zájem o výuku, je pasivní

 

b) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák:

1) je v činnostech velmi aktivní

2) pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a skupinových projevech

3) jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

4) osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě

5) má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah

6) úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák:

1) je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálních a skupinových projevech

2) jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky

3) osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech aplikuje tvořivě

4) má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu

5) rozvíjí si v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák:

1) je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový

2) nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálních a skupinových projevech

3) jeho projev je málo působivý, dopouští se s v něm chyb

4) jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

5) nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu

6) nerozvíjí si v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák:

1) je v činnostech málo aktivní a tvořivý

2) rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

3) vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

4) projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti

5) nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák:

1) je v činnostech převážně pasivní

2) rozvoj jeho schopností je neuspokojivý

3) jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

4) minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat

5) neprojevuje zájem o práci

6) nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

 

c) ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák:

1) projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

2) pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky, dovednosti a návyky při praktické činnosti

3) bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb

4) uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí

5) vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla

6) aktivně překonává vyskytující se překážky

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák:

1) projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

2) samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky, dovednosti a návyky při praktické činnosti

3) praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby

4) účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku

5) uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí

6) s drobnými nedostatky obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla

7) překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák:

1) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem projevuje s menšími výkyvy

2) s pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky, dovednosti a návyky při praktické činnost

3) v praktických činnostech se dopouští chyb, v postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele

4) vlastní práci organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku

5) dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

6) k údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován

7) překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák:

1) pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem

2) získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele

3) v praktických činnostech se dopouští větších chyb, v postupech a způsobech práce potřebuje soustavnou pomoc učitele

4) ve výsledcích práce má závažné nedostatky

5) méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

6) v obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků

7) překážky v práci překonává jen s pomocí učitele

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák:

1) neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem

2) nedokáže ani s pomocí učitele získané teoretické poznatky využít při praktické činnosti

3) v praktických činnostech, v postupech a způsobech práce má podstatné nedostatky

4) výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné

5) práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci.

6) v obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků

 

G. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Hodnocení se řídí Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Při jejich hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP, SPC a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok.

Hodnocení realizace podpůrných opatření prvního stupně a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) je v kompetenci třídního učitele a vyučujících daných předmětů.

 

Žáci integrovaní na základě doporučení PPP nebo speciálně pedagogického centra jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.

 

a) v předmětech s převahou naukového zaměření

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák:

1) ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

2) myšlení je pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně

3) je schopen samostatně studovat vhodné texty

4) pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné

5) je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

6) vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně

7) umí používat kompenzační pomůcky

8) pracuje spolehlivě s upraveným textem

9) po zadání úkolů pracuje samostatně

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák:

1) v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

2) myslí logicky správně

3) je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty

4) pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné

5) je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

6) vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně

7) umí používat kompenzační pomůcky

8) pracuje spolehlivě s upraveným textem

9) po zadání úkolů učitelem pracuje s jistotou

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák:

1) má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

2) myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logickém myšlení se vyskytují chyby

3) je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele

4) pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné

5) je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s pomocí učitele

6) vyjadřuje se s obtížemi a nepřesně

7) dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele

8) pracuje spolehlivě s upraveným textem

9) nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák:

1) má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

2) v myšlení se vyskytují závažné chyby

3) je nesamostatný v práci s vhodnými texty

4) práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné

5) málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

6) jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

7) kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami

8) má velké obtíže při práci s upraveným textem

9) závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák:

1) si neosvojil požadované poznatky

2) neprojevuje samostatnost v myšlení

3) je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele

4) žák nepracuje pro tým

5) není schopen správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

6) jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

7) kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele

8) nedovede pracovat s upraveným textem

9) nedovede opravit chyby ani s pomocí učitele

 

b) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák:

1) v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

2) pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí

3) jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

4) osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák:

1) v činnostech je aktivní, převážně samostatný

2) rozvíjí své osobní předpoklady

3) projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky

4) osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák:

1) v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní

2) nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu

3) jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb

4) jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

5) má aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák:

1) v činnostech je málo tvořivý, často pasivní

2) rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

3) úkoly řeší s častými chybami

4) dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

5) projevuje velmi malý zájem a snahu

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák:

1) v činnostech je skoro vždy pasivní

2) rozvoj schopností je neuspokojivý

3) jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

4) minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat

5) neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje

 

c) ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák:

1) projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

2) pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky, dovednosti a návyky při praktické činnosti

3) bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb

4) uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí

5) vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla.

6) aktivně překonává vyskytující se překážky

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák:

1) projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

2) samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky, dovednosti a návyky při praktické činnosti

3) praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby

4) účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku

5) uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí

6) s drobnými nedostatky obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla

7) překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák:

1) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem projevuje s menšími výkyvy

2) s pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky, dovednosti a návyky při praktické činnosti

3) v praktických činnostech se dopouští chyb, v postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele

4) vlastní práci organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku

5) dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

6) k údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován

7) překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák:

1) pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem

2) získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele

3) v praktických činnostech se dopouští větších chyb, v postupech a způsobech práce potřebuje soustavnou pomoc učitele

4) ve výsledcích práce má závažné nedostatky

5) méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

6) v obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků

7) překážky v práci překonává jen s pomocí učitele

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák:

1) neprojevuje zájem o práci a vztah k ní ani k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem

2) nedokáže ani s pomoci učitele získané teoretické poznatky využít při praktické činnosti

3) v praktických činnostech, v postupech a způsobech práce má podstatné nedostatky

4) výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,

5) práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci.

6) v obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků

 

H. Hodnocení nadaných žáků

1) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

2) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

 

I. Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

Prospěl (a) s vyznamenáním

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 15 odst. 2) vyhlášky 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Prospěl (a)

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný) nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

Neprospěl (a)

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný) nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.

 

Nehodnocen (a)

Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

 

J. Slovní hodnocení

1) Zákonný zástupce žáka podává žádost po vyšetření na PPP nebo SPC (druhý až pátý stupeň podpůrných opatření).

2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům předmětů, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka k vzdělávání a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

 

K. Komisionální a individuální přezkoušení

1) Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy bylo vydáno žákovi vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.

2) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

3) Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a)předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b)zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,

c)přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení (klasifikační stupeň) stanoví komise hlasováním. Ředitel školy popř. předseda komise sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení (klasifikačního stupně) na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

5) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

6) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

 

L. Opravná zkouška

1) Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

2) Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečný nejvýše ve dvou předmětech.

3) Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.

4) Žák může v jednom dnu vykonat pouze jednu opravnou zkoušku.

5) O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce žáka. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

 

M. Náhradní termín

1) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

2) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

 

N. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole se řídí podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb.

 

O. Postup do dalšího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

VI. Hodnocení chování

Školní řád je normou pro hodnocení žákova chování. V případě porušování může být žák trestán podle Pravidel pro hodnocení žáků výchovnými opatřeními. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení každého výchovného opatření prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. O každém výchovném opatření provede záznam do katalogového listu žáka a elektronické matriky. Za mimořádné pozitivní aktivity může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění.


A. Obecné zásady

Základním kritériem je školní řád, který je přijímaný ne jako nátlakový, nýbrž jako vlastní, má vést k sebekázni, žák se má s ním ztotožnit. Úkolem všech zaměstnanců školy je přesvědčit žáky o jeho prospěšnosti z hlediska žákovy role, postavení ve skupině, třídě, z hlediska jeho prospěchu, zdraví, bezpečnosti, ale i z hlediska jako celku, rodiny, školy, obce atd.

V případě jeho nerespektování či porušování může být využito opatření, které odpovídá věkovým zvláštnostem žáků ZŠ.


Tolerance

Při hodnocení žáka je nutné přihlížet na jeho osobnost, jeho psychiku, rodinné prostředí, motivační schopnost, temperament žáka, věkové zvláštnosti, zdravotní stav atd. Při hodnocení chování nelze plně zohledňovat žákovy záliby, vkus, momentální nálady…. Je nutné se vyvarovat ironizování, napadání nevhodnými poznámkami, podrobovat ho přímé kritice. Každý případ se hodnotí individuálně a ve spolupráci s ostatními pedagogy, event. s psychologem a zákonnými zástupci žáka.


Žákovské knížky

Jejich prostřednictvím jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování a o provozních záležitostech v souvislosti s vyučováním. V ŽK zákonní zástupci žáka omlouvají nepřítomnost žáka a svým podpisem potvrzují kontrolu. Třídní učitelé v nich podávají konečný návrh na kázeňská opatření. Tento návrh musí být předem připraven na základě zvážení všech okolností s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáka a po doplnění připomínkami ostatních pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci jsou prostřednictvím ŽK informováni o uvedených skutečnostech.

V ŽK bude jednou za čtvrtletí prováděno zhodnocení žákovy práce, zvláště zákonným zástupcům žáka, kteří se z jakýchkoliv důvodů nedostavili na třídní schůzky.

 

B. Výchovná opatření

Pochvaly a jiná ocenění:

a) Pochvala třídního učitele:

⦁ pomoc třídnímu učiteli

⦁ práce pro třídní kolektiv

⦁ reprezentace školy ve vědomostních, sportovních, výtvarných i hudebních soutěžích

⦁ umístění ve vědomostních, sportovních, výtvarných i hudebních soutěžích

⦁ výborné studijní výsledky

⦁ vzorné chování

⦁ svědomité plnění všech školních povinností

⦁ další důvody dle uvážení učitele


b) Pochvala ředitele školy

⦁ za mimořádný čin - projev lidskosti, statečnost,

⦁ reprezentaci školy

⦁ dlouhodobé výborné studijní výsledky.

 

C. Kázeňská opatření

Pro řešení porušování školního řádu žáky platí následující pravidla:

1) každý přestupek proti školnímu řádu je vždy řádně prošetřen (třídním učitelem, v závažnějších případech za účasti školní metodičky prevence, výchovné poradkyně, zástupce vedení školy a zákonného zástupce žáka)

2) každý přestupek proti školnímu řádu je individuálně posuzován, je nutno zohlednit např. zda má žák diagnostikovánu poruchu chování, zda se přestupky velmi často opakují nebo zda se jedná o skutečně ojedinělý případ apod.

3) o každém závažnějším ústním jednání je sepsán záznam, který je podepsán všemi zúčastněnými a uložen u školní metodičky prevence

4) neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závažnosti porušení pravidel chování plynoucích ze školního řádu a možných následcích, jež v daném případě přicházejí v úvahu podle okolností případu (např. při požití alkoholu či jiných omamných látek, prokázané krádeži, záškoláctví, atd.) informujeme zákonné zástupce, v závažných situacích je přivolán lékař, Policie ČR a informován OSPOD.

5) méně závažná porušení školního řádu se řeší ústním napomenutím učitele, případně poznámkou v žákovské knížce.

 

Za vážnější porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

a) Napomenutí třídního učitele

b) Důtka třídního učitele

c) Důtka ředitele školy

 

Uložení napomenutí třídního učitele (NTU) a důtky třídního učitele (DTU) je v kompetenci třídního učitele. Udělení důtky ředitele školy (DŘŠ) je v kompetenci ředitele školy.

Třídní učitel vyrozumí zákonného zástupce žáka o uložení NTU a DTU, o DŘŠ je zákonný zástupce současně písemně informován. O udělení sníženého stupně z chování je zákonný zástupce předem upozorněn a rovněž písemně informován.

Výchovná opatření jsou ukládána vzestupně, ale NTU nemusí být opatřením nejnižším, pokud třídní učitel (ředitel školy nebo pedagogická rada) zhodnotí žákův přestupek jako závažnější. Pokud příčina opatření nepomine nebo nenastane u žáka zlepšení (např. dopouští se dalších přestupků proti školnímu řádu), následují opatření vyšší.

 

Napomenutí třídního učitele (NTU) je uděleno v těchto případech:

 

1. opakované zapomínání školních potřeb a domácích úkolů (1. stupeň 15 zapomenutí 2. stupeň 10 zapomenutí)

2. opakované a záměrné zapomínání ŽK

3. nekázeň a opakované vyrušování v hodině

4. neuposlechnutí příkazu vyučujícího a ostatních pracovníků školy

5. nekázeň o přestávkách

6. nepřezouvání se

7. verbální útoky na spolužáky, učitele, a ostatní pracovníky školy

8. fyzické napadení žáka bez zranění

9. pokus o drobný podvod, lež

10. jednorázové poškození školního majetku

11. pozdní příchody do hodin (do 5)

12. pozdní předložení omluvenky

13. porušování pravidel školní jídelny

14. používání mobilů, MP3 a MP4 přehrávačů bez povolení učitele při vyučování (do 2 opakování)

 

Důtka třídního učitele (DTU) je udělena v těchto případech:

1. další opakování přestupků z kategorie NTU

2. nevhodné chování vůči vyučujícím a ostatním pracovníkům školy

3. nevhodné chování ke spolužákům (vulgární a hrubé vyjadřování, fyzické napadání, urážky, zesměšňování atd.)

4. krádež

5. prokázaný podvod a lhaní

6. opakované použití mobilního telefonu (3 – 5 opakování)

7. pozdní příchody do hodin (zpravidla více než 3 za pololetí)

8. podvod v ŽK (přepisování známek, falšování podpisu rodičů)

9. úmyslné poškozování školního majetku, majetku spolužáků a vyučujících většího rozsahu

10. nedovolené opuštění školy

11. pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele nebo jiného zaměstnance při vyučování, na všech školních akcích a ve všech školních prostorách

12. neomluvená absence: 1-2 neomluvené hodiny

 

Důtka ředitele školy (DŘŠ) je udělena v těchto případech:

1. opakování přestupků z kategorie DTU (použití mobilního telefonu 6 – 8 opakování)

2. vulgární chování vůči učiteli, vysmívání se učiteli, jeho zesměšňování

3. kouření v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy, včetně kouření elektronických cigaret

4. svévolné opuštění školy – opakované

5. cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana v počátečních stádiích

6. záměrné ničení majetku školy

7. větší krádež

8. projevy rasismu

9. přinesení věcí nebezpečných pro zdraví a nesouvisejících s výukou, manipulace s nimi

10. neomluvená absence: 3-6 neomluvených hodin

 

Druhý stupeň z chování je udělen v těchto případech:

1. po udělení NTU, DTU, DŘŠ se žákovo chování nezlepšilo

2. výrazná podoba přestupků z kategorie DŘŠ

3. neomluvená absence: 7-10 neomluvených hodin za pololetí

4. opakované používání mobilního telefonu (10 a více opakování)

5. šikana v pokročilejším stádiu

6. psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy včetně závažnější kyberšikany

7. kouření v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy – opakovaně, včetně elektronických cigaret

8. opakované krádeže

 

Třetí stupeň z chování je udělen v těchto případech:

1. úmyslné ublížení s těžkými následky

2. velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. hrubé chování vůči žákům, učitelům či jiným zaměstnancům školy)

3. velmi závažné a soustavné porušování školního řádu – opakované přestupky, za které se uděluje 2. stupeň z chování

4. závažné a opakované formy šikany a kyberšikany

5. neomluvená absence: 11 a více neomluvených hodin

6. Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné výchovné opatření k posílení kázně.

7. Kouření v prostorách školy

8. užití či distribuce alkoholu a OPL v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy

 

 

D. Opatření týkající se výskytu rizikového chování žáků:

Záškoláctví

Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona č.561/2004 Sb.). Rodiče jsou informováni o způsobu uvolnění a omlouvání žáků (MŠMT 10 194/2002-14).

Sankční rozpětí:

1) dle počtu neomluvených hodin – důtka třídního učitele až snížený stupeň z chování

2) svévolné opuštění budovy školy – důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování

Řešení neomluvených hodin:

0 - 10 – řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván prostřednictvím žákovské knížky, případně dopisem

10 - 25 – ředitel školy svolává školní výchovnou komisi

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí.

 

Školní násilí

Úmyslné ublížení na zdraví je posuzováno dle závažnosti a opakování.

 

Sankční rozpětí:

1) první selhání – dle závažnosti – NTU, DTU, DŘŠ

2) opakované ubližování, jednorázové, větší závažnosti – snížený stupeň z chování

 

Šikana

Škola má mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházela vzniku tohoto problému a aby se s ním odpovědně vyrovnala už od počátku. Při prokázání šikany postupujeme podle Věstníku MŠMT č. j. 14 514/2000-51.

 

Sankční rozpětí:

1) počáteční šikana – dle závažnosti – DTU, DŘŠ

2) rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování

 

Ničení majetku

Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného poškození či zničení školního majetku (vybavení třídy, zapůjčené učebnice…) bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil (§420 a, odst. 1 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku).

 

Sankční rozpětí:

1) jednorázové – NTU

2) opakované – dle počtu případů – DTU, DŘŠ

3) pokud žák nereaguje na předchozí opatření a nadále se podílí na ničení majetku školy, jednorázové většího rozsahu, následuje snížený stupeň z chování

 

Krádež

Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a to dle výše škody, která byla způsobena (§247 zákona č.140/1961 Sb., §50 zákona č.200/1990 Sb.).

 

Sankční rozpětí:

Krádež školního majetku nebo osobního majetku:

1)žák bude potrestán až sníženým stupněm z chování

 

Nošení nebezpečných a zdraví ohrožujících předmětů

Dbáme na ochranu všech osob ve škole.

 

Sankční rozpětí:

1) přinesení a nepoužití předmětu – NTU, DTU, DŘŠ

2) použití předmětu – DŘŠ, snížený stupeň z chování

 

Alkohol, drogy, tabákové výrobky

Všem žákům je zakázáno

1 v prostorách školy užívat alkoholické nápoje, návykové látky, cigarety a stejně tak je do školy přinášet. Současně není, z důvodu ochrany zdraví, dovoleno do školy vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Kouření v prostorách školy, na školním hřišti, v prostranství před hlavním vchodem školy je přísně zakázáno. Jde o porušení zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí, které požívají alkohol nebo návykové látky a zákona č. 200/1999 Sb. o přestupcích, 3 odst., písm. b.

2) podávání, prodávání a umožňování konzumace alkoholu osobám mladším 18 let může být kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit ohlašovací povinnost a událost oznámit Policii ČR.

V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci (§7, odst. 1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně) a současně je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči OSPOD (§10, odst. 4 téhož zákona).

Výše uvedené platí i pro školní akce.

 

Sankční rozpětí:

1) užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) na půdě školy či při školních akcích -  snížený stupeň z chování

2) distribuce výše uvedených návykových látek - snížený stupeň z chování

3) vstup do školy pod vlivem alkoholu, drog - DŘŠ, snížený stupeň z chování

 

V případě podezření, že žák kouří tabákové výrobky (při obdržení informace, při podezření o volných hodinách), hlásí škola tuto skutečnost rodičům nebo zákonnému zástupci (§7, odst. 1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně).