Registrační číslo (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

 

Z rozpočtu statutárního města Ostravy byl poskytnut naší škole účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky.

Finanční prostředky z tohoto příspěvku byly použity na zajištění dvou rodilých mluvčích vyučujících anglický jazyk a dále na pořízení učebních pomůcek souvisejících s bilingvní a cizojazyčnou výukou.

Projekt byl zaměřen na zlepšení jazykových schopností žáků naší školy. Žáci

na 1. stupni si rozšířili slovní zásobu v předmětech prvouka a přírodověda a žáci

na 2. stupni v předmětech přírodopis, zeměpis a fyzika.

 

Od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"  Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Ve škole již s dětmi pracuje školní metodik prevence Mgr. Hana Stará a výchovný poradce Mgr. Hana Kuřilová. Součástí ŠPP jsou nyní také speciální pedagog Bc. Kristýna Varnušková a sociální pedagog DiS. Jaroslava Šidlovská, do budoucna přibude i školní psycholog. Pracovníci budou pomáhat v případě potřeby jednotlivcům i celé škole dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání, budou pomáhat řešit případné problémy. Konkrétní údaje o náplni práce, kontaktech a konzultačních hodinách najdete rovněž na našich stránkách.

Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Až 80 % mediací končí dohodou. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

 

Program Mediace do škol je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

 

Školní mediace a peer mediace není v prostředí českých škol zatím běžná. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že jsou účinnou a efektivní metodou, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole.

 

Program Mediace do škol ověřuje, zda a jak jsou české školy připravené začlenit mediaci jako běžně užívanou komunikační metodu pro řešení sporů či konfliktů.

 

 

Zapojeno je celkem 10 tzv. pilotních škol v ČR - pět škol z Ústeckého kraje a pět z kraje Moravskoslezského. Budoucí mediátoři z řad pedagogů i žáků projdou komplexním mediačním výcvikem s následnou supervidovanou praxí, ostatní učitelé a vedení školy budou zapojeni prostřednictvím akreditovaných seminářů.

 alt

 

Naše škola se zapojila do projektu "Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT kouč)"

Projekt se zaměřuje na systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce. Školy zapojené do projektu zároveň zakoupí digitální dotyková zařízení, která budou sloužit jak k prvotnímu ovládnutí technologie z uživatelského hlediska, tak i k jejímu následnému začlenění do vyučování.
 Cílem projektu je zprostředkovat cílové skupině pedagogů individuální zkušenost s moderními pedagogickými a didaktickými postupy a metodami a skrze tuto osobní zkušenost je motivovat k začlenění shodných metod přímo do své vlastní výuky.

Učitelé se dále vzdělávají, aby byli schopni využít co nejvíce moderních ICT technologií a obohatili tak svou výuku. Školení jsou zaměřená hlavně na práci s dotykovými zařízeními v cloudovém prostředí.

 

https://www.scio.cz/o-spolecnosti/projekty-esf/ict-kouc.asp

Více článků...